Actuele geluidniveau:
Meteocondities:
AcouTronics B.V. | Akoestiek en Trillingen
Akoestiek & Trillingen
Everdenberg 37
4902 TT Oosterhout
Nederland

T. +31 (0)162.424421
F. +31 (0)162.425652
E.

Customer support login | ?

Ringonderzoek trillingsmetingen (oproep)

Reproduceerbaarheid van meetresultaten is vanuit zowel technisch als juridisch oogpunt van groot belang. Deze relevantie is o.a. duidelijk in situaties waarbij onderzoek wordt gedaan naar hinder en/of schade vanwege trillingen. Is er daadwerkelijk hinder te verwachten, kan deze onomstotelijk worden aangetoond en kan de veroorzaker van mogelijke schade als gevolg van deze trillingen met succes aansprakelijk worden gesteld? Oftewel de vraag die beantwoord moet worden is: hoe betrouwbaar zijn de meetresultaten? Een discussie over wat nu de "juiste waarde" is kan uitsluitend gevoerd worden op het moment dat er duidelijkheid bestaat over de betrouwbaarheid van de uitgevoerde meting oftewel de meetonzekerheid. De (meet)onzekerheid wordt bepaald door een combinatie van factoren: apparatuur en bediening daarvan, vakkennis/competentie uitvoerder, omstandigheden waaronder de metingen zijn verricht en interpretatie van de resultaten (representativiteit).

Teneinde duidelijkheid te krijgen in de reproduceerbaarheid van de (eigen) metingen is het deelnemen aan een ringonderzoek (round robin oftewel kringproef) een zeer geschikte methode. In een ringonderzoek wordt onder herhaalbaarheidsomstandigheden door de verschillende deelnemende partijen gemeten aan hetzelfde object of gebeurtenis (gelijktijdig en onder dezelfde omstandigheden). De onderlinge verschillen geven vervolgens niet alleen aanleiding tot het berekenen van een groepsgemiddelde waarde en bijbehorende de standaardafwijking maar geeft de individuele deelnemer ook inzicht in de afwijking ten opzichte van de groepsgemiddelde waarde. Ook vanuit oogpunt van certificering (ISO 9001) en accreditatie (ISO 17020 en ISO 17025) wordt het deelnemen aan beschikbare en geschikte ringonderzoeken gestimuleerd.

In het kader van het streven naar een collectieve en voortdurende verbetering van geleverde kwaliteit is het bureau Milieumetingen van de provincie Noord-Brabant in samenwerking met o.a. AcouTronics voornemens om op 27 september 2012 een ringonderzoek te organiseren. Het onderzoek zal zich richten op trillingsmetingen volgens de SBR- richtlijnen A en B (schader en hinder). Van belang hierbij is dat de trillingsbron welke gemeten moet worden voortdurend of steeds terugkerend voorhanden is. Teneinde de invloed van achtergrondtrillingen op het meetresultaat (en in de onderlinge vergelijking) tot een minimum te beperken is het verder belangrijk dat er sprake is van een gunstige signaal - ruisverhouding. Aan deze voorwaarden voldoen in ieder geval op korte afstand passerende treinen. Met dank aan ProRail / NS worden we in de gelegenheid gesteld om op het treinstation ′s-Hertogenbosch binnen een afgebakend gebied op een daartoe aangewezen perron trillingsmetingen aan binnenkomende en vertrekkende treinen uit te voeren. Eenieder die in het bezit is van een trillingsmeetset welke geschikt is voor het uitvoeren van trillingsmetingen conform de SBR-richtlijnen A en B en voldoet aan DIN 45669 wordt opgeroepen deel te nemen (RedBox is dus niet voorgeschreven). Aangezien een ringonderzoek een statistisch proces is, neemt de betekenis van het onderzoek toe met de toename van het aantal deelnemers. Uiteraard zijn en blijven de deelnemerafhankelijke resultaten vertrouwelijk en zullen door ons uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van voorliggend onderzoek.

De uitvoering van de metingen staat gepland voor donderdag 27 september 2012. De tijdbelasting voor de deelnemers blijft beperkt tot één dag (meting en uitwerking). Bureau Milieumetingen zal als organisator van dit onderzoek de resultaten (statistisch) verwerken om uiteindelijk te komen tot de standaardafwijking van de reproduceerbaarheid van de trillingsanalyse. Tot slot worden de resultaten in een (anonieme) samenvattende rapportage opgenomen waarin de prestaties van de afzonderlijke deelnemers uitsluitend voor de desbetreffende deelnemer zelf zichtbaar is. Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij het bureau Milieumetingen van de provincie Noord-Brabant (contactpersoon: Gerald van Grunsven, tel. 073 680 80 15; E-mail: ). Zodra er meer informatie is over de uitvoering van het ringonderzoek bekend is wordt u hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.